תקנון מנוי חבר בעדה'ס

העמותה: עדה'ס מועדון חברים גבעת עדה (להלן: "העמותה").
מנוי חבר – רשאי להיות מנוי מי שהוא מעל גיל 18 אשר שילם את דמי המנוי כפי שיוגדרו להלן, ואשר חברותו אושרה ע"י העמותה.
התקנון נרשום בלשון זכר, אך פונה לנשים וגברים כאחד.

תקופת המינוי
תחילת תקופת המנוי – מועד חתימת תקנון זה / מועד אחר עליו הוסכם בכתב.
מנוי החבר הינו לתקופה של 12 חודשים. לאחר מועד זה יתחדש המנוי באופן אוטומטי חודש בחודשו, וזאת עד לקבלת הודעה ביטול מהמנוי או עד לסגירת פעילות הפאב כמפורט להלן.
המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

דמי המנוי –
כל מנוי ישלם דמי מנוי בגובה של 30 ₪ ליחיד או 50 ₪ לזוג בכל חודש.
התשלום יגבה בכל חודש באמצעות כרטיס האשראי בהוראת קבע אוטומטית שתתבצע אחת לחודש. המנוי נותן בזאת הסכמתו והרשאה בלתי חוזרת לחייב את כרטיס האשראי שלו בדמי המנוי (כולל בדמי הביטול כפי שיוגדר להלן).
העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את גובה דמי המנוי בהודעה מראש שתפורסם בדרכים המקובלות וכן בהודעה שתישלח לטלפון החבר המעודכן ברישומי העמותה.
על אף האמור לעיל, חברים מגיל 18 ועד גיל 22 או עד לסיום שירות צבאי / שירות לאומי (המאוחר מבין שניהם) יהיו פטורים מתשלום דמי המנוי.

הודעת ביטול מנוי
כל מנוי רשאי לבטל בכל עת את המנוי וזאת במתן התראה מוקדמת של חודשיים מראש באמצעות הודעה שתשלח למייל: adasbnf@gmail.com (להלן: "הודעת ביטול"). על המנוי לוודא כי העמותה קיבלה את המייל ובו הודעת הביטול.
הביטול ייכנס לתוקף בתוך חודשיים ממועד קבלת הודעת הביטול ועד לאותו המועד יהיה זכאי המנוי לכל ההטבות שמקנה מנוי החבר. למען הסר ספק, דמי המנוי שישולמו בתקופת שלושת החודשים עד לכניסת הביטול לתוקף יהיו בהתאם לדמי המנוי ששולמו ע"י המנוי עד לאותו המועד, והם ישולמו כדמי ביטול גם אם המנוי לא יעשה שימוש בהטבות של המנוי בתקופה זו (להלן: "דמי הביטול").

כוח עליון
במידה והפאב ייסגר בנסיבות שתלויות בעמותה, יבוטל המנוי באופן מיידי והמנוי לא יידרש לשלם את דמי הביטול.
במידה והפאב ייסגר בנסיבות שאינן תלויות בעמותה כגון התפרצות מגפה (כגון קורונה), הוראה שלטונית, צו מנהלי וכו', המנוי יהא זכאי להקפאת תקופת המנוי ע"י העמותה בהתאם לתקופת המניעה ובלבד זאת המנוי לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי עקב המניעה.